منو
  • سرویس های حجمی شبانه رایگان و نامحدود حجم ترافیک (GB)
  • بهینه سازی موتورهای جستجو محمد زند

سرویس های حجمی شبانه رایگان و نامحدود حجم ترافیک (GB)

سرویس های حجمی شبانه رایگان و نامحدود حجم ترافیک (GB): لیست قیمت اینترنت

سرویس های حجمی شبانه رایگان و نامحدود حجم ترافیک (GB)
سرویس های حجمی هزینه خام ماهیانه یک ماهه + 9% سه ماهه + 9% شش ماهه + 9% یکساله + 9% سرعت
DP‐128‐3G 11,800 12,863 37,428 71,700 144,360 1 مگابیت
DP‐256‐3G 12,900 14,062 40,918 78,460 151,858 2 مگابیت
DP‐512‐3G 15,100 16,460 47,896 91,842 177,758 4 مگابیت
DP‐1024‐2G 14,700 16,024 46,627 89,408 173,049 8 مگابیت
DP‐1024‐5G 23,900 26,052 75,809 145,365 281,350 8 مگابیت
DP‐2048‐3G 19,900 21,692 63,120 121,036 234,262 10 مگابیت
شبانه رایگان - حجمی هزینه خام ماهیانه یک ماهه + 9% سه ماهه + 9% شش ماهه + 9% یکساله + 9% سرعت
DP‐128‐5G‐NF 18,700 20,383 59,315 113,737 220,136 1 مگابیت
DP‐256‐5G‐NF 21,000 22,890 66,610 127,726 247,213 2 مگابیت
DP‐512‐5G‐NF 22,500 24,525 71,368 136,850 264,870 4 مگابیت
DP‐1024‐3G‐NF 18,300 19,948 58,046 111,305 215,427 8 مگابیت
DP‐1024‐6G‐NF 28,300 30,847 95,215 172,127 333,148 8 مگابیت
DP‐1024‐30GNF 83,500 91,016 264,853 507,864 982,963 8 مگابیت
DP‐2048‐40G‐NF 108,000 117,720 342,565 656,878 1,271,377 10 مگابیت
سرویس نامحدود حداقل ترافیک هزینه خام ماهیانه یک ماهه + 9% سه ماهه + 9% شش ماهه + 9% یکساله + 9%
DP‐128‐BU  ندارد 12,880 14,039 40,854 78,338 151,623
DP‐128‐SU ندارد 21,830 23,794 69,242 132,774 256,983
DP‐256‐BU ندارد 22,300 22,430 70,733 135,633 262,515
DP‐256‐SU ندارد 37,520 40,896 119,000 228,204 441,685
DP‐512‐BU ندارد 38,500 41,965 122,118 234,164 453,222
DP‐512‐GU ندارد 105,500 114,995 334,635 641,672 1,241,946
DP‐1024‐BU 44 65,500 71,395 207,759 398,384 771,066
DP‐1024‐GU 174 19,100 208,190 605,832 1,161,700 2,248,452
DP‐2084‐BU 87 110,000 119,900 348,909 669,042 1,294,920
DP‐2048‐GU 348 361,000 393,490 1,145,055 2,195,674 4,249,692
DP‐4096‐GU 697 698,100 760,929 2,214,303 4,245,983 8,218,033
سرویس IP یک ماهه سه ماهه شش ماهه یکساله
Static IP 10,900 29,430 45,780 78,480
حجم ترافیک (GB) 1 تا 5 5 تا 10 10 تا 20 20 تا 40 40 به بالا
بصورت پلکانی 3,600 2,800 2,400 2,000 1,600

25 نظر

  • محمد زند / 10 شب / 5 دی 1395, / جواب

    ارسال آرشیو محتوا

    • محمد زند / 10 شب / 5 دی 1395, / جواب

      محتوای ارسالی از آرشیو 1393

به صفحه اول خوش آمدید